صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاريخ برگزاری کنفرانس:

 ۲۷ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

آخرين مهلت ارسال اصل مقالات:

 ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 

 ۱۰ دی ۱۳۹۵

 

آخرين مهلت ثبت نام در کنفرانس:

 ۱۰ بهمن ۱۳۹۵