| درباره کنفرانس > ساختار سازمانی کنفرانس >
.: ساختار سازمانی کنفرانس

رییس کنفرانس
دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان
دبیر کنفرانس
دکتر جواد راستی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی فنی مهندسی و مدیر مرکز تخصصی بازی‌های رایانه‌ای دانشگاه اصفهان
دبیر اجرایی
دکتر بهروز شاهقلی قهفرخی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
دبیران علمی کنفرانس
دکتر سید امیر حسن منجمی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان
دکتر امیر قمرانی عضو هیأت علمی دانشکده‌ی علوم تربیتی و روانشناسی و رییس کمیته‌ی علوم و فناوری‌های شناختی دانشگاه اصفهان
اعضای کمیته‌ی اجرایی
اعضای کمیته‌ی علمی
مسئول دبیرخانه و روابط عمومی
سرکارخانم نسیبه صرامی
مسئول هماهنگی‌های بین‌المللی
امین بابادی